Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑμεΑ - ΥΣΕ


ΣΚΟΠΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Το θέμα της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο δομημένο περιβάλλον είναι η βασική προϋπόθεση για την ένταξη των συμπολιτών μας σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από φραγμούς και προκαταλήψεις.

Η ευαισθητοποίηση / συνειδητοποίηση του Κύπριου πολίτη σε θέματα διευκολύνσεων των ΑμεΑ αποτελεί αφ ετέρου την  αντίστοιχη προϋπόθεση για την πρόσβαση και πρέπει να δρομολογείται και να καθοδηγείται από το κράτος υπό μορφή νομοθεσίας αλλά και διαφώτισης.

Το «Γραφείο Σχεδιασμού σε θέματα πρόσβασης» έχει σαν κύριο σκοπό:

·         Την καταπολέμηση του αποκλεισμού μέσα από την εξάλειψη των φραγμών του περιβάλλοντος που αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για πραγματική κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες.

·         Θα λειτουργήσει σαν πυρήνας για την την εξίσωση των ευκαιριών των Εμποδιζομένων Ατόμων. (Ο όρος «εξίσωση των ευκαιριών» σημαίνει την διαδικασία μέσα από την οποία τα διάφορα κοινωνικά συστήματα και το περιβάλλον, όπως οι υπηρεσίες, οι δραστηριότητες, η πληροφόρηση και η τεκμηρίωση, καθίστανται διαθέσιμα ώστε σε όλους τους πολίτες) ώστε τα ΑμεΑ να έχουν πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δηλαδή την κατοικία, τις πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές, τους δρόμους και τους κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους.

Κατ’ επέκταση:

·         να έχουν πρόσβαση σε εργασία και εναλλακτική απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ικανότητές τους, με ίσους όρους αμοιβής και προοπτικές ανέλιξης, μετά από κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

·         να έχουν πρόσβαση στην αυτόνομη διαβίωση με στόχο να πετύχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων με όλους τους πολίτες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 Συλλογή/καταγραφή /Έρευνα

·         Σε θέματα Νομοθεσίας: α) Μελέτη / Προώθηση κανονισμών που να ρυθμίιζουν την πρόσβαση στα υφιστάμενα Δημόσια κτίρια. β)Συμπληρώσεις / τροποποιήσεις υφιστάμενων κανονισμών για καλύτερη εφαρμογή τους.
·         Σε θέματα σχεδιασμού (Καταγραφή των δημόσιων κυβερνητικών κτιρίων που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση και μετατροπή τους με τις σωστές προδιαγραφές. 
·         κατάστρωση καθολικού σχεδιασμού κεντρικών περιοχών σε συνεργασία με επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα

Συμβουλευτική:

  • Παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για ορθό σχεδιασμό πρόσβασης σε άτομα ή φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Εκπαίδευση των επαγγελματιών που στελεχώνουν Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων αλλά και άλλων ανάλογων φορέων για την σωστή άσκηση ελέχγου σε θέματα εκδόσεως άδειας οικοδομής
  • Νομοθετικές ρυθμίσεις που να αποτρέπουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διακίνησης των ΑμΕΑ εξ αιτίας την αγνοιας που ακόμη, δυστυχώς, επικρατεί στη χώρα μας.
Ενημέρωση:

  • Των επαγγελματιών μηχανικών του Κυβερνητικού και Ιδιωτικού τομέα σε θέματα σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας μέσα από ειδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικό υλικό και σεμινάρια επιμόρφωσης.
  • Ενημέρωση για ευαισθητοποίηση/ συνειδητοποίηση των πολιτών για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση και διευκολύνσεις των ΑΜΕΑ
α) Κατάρτιση προγάμματος διαφωτιστικής καμπάνιας
β) Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενφύσηση μιας νέας νοοτροπίας σε θέματα αντιμετώπισης των διευκολύσνεων των ΑμΕA
  • Διαμόρφωση Ιστοσελίδας για άντληση πληροφοριών και
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού.

 Κλέλια Πετρίδου
Υπεύθυνη Γραφείου ΑμεΑ
Αρχιτέκτονας
αρ. τηλ. 99606713
αρ. φαξ 22759996
email: clelia.pet@gmail.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου